Hướng dẫn Phần mềm chấm công Hrad 2023 (Phần 3: Khai báo và quản lý chấm công)

Hướng dẫn Phần mềm chấm công Hrad 2023 – Khai Báo và quản lý chấm công Phần 3

3.1. Khai báo máy chấm công

-Mục đích: Tải xuống các giờ vào giờ ra của nhân viên để phục vụ cho mục đích tính công.

Khai báo và quản lý chấm công
Khai báo và quản lý chấm công

Để khai báo máy chấm công chọn vào phân hệ quản lý chấm công (1)->chọn máy chấm công (2)->click chuột phải vào danh sách máy chấm công chọn thêm dòng (3)->nhập tên máy ,IP máy,cổng 4370->nhấn nút lưu để hoàn tất. 

3.1.2. Đồng bộ vân tay trên các máy chấm công

-Mục đích: Đồng bộ dữ liệu vân tay của nhân viên lên tất cả các máy chấm công mới.

Đồng bộ vân tay trên máy chấm công
Đồng bộ vân tay trên máy chấm công

Để đồng bộ vân tay của các máy chọn các máy muốn đồng bộ dữ liệu (1)->chọn kết nối (2) -> chọn đồng bộ (3). 

3.1.3 Tải dữ liệu chấm công về máy

Để tải giờ chấm công của nhân viên về máy máy chọn các máy muốn đồng bộ dữ liệu (1)->chọn kết nối (2) -> chọn tải chấm công (3). 

3.2. Quản lý tính công cho nhân viên.

3.2.1. Khai báo các ca làm việc

Khai báo ca làm việc
Khai báo ca làm việc

Để khai báo các ca làm việc ta chọn vào phân hệ quản lý chấm công (1)->ký hiệu chấm công (2)->click chuột phải vào danh sách các ca làm việc chọn thêm dòng (3). Nhập các giờ quy định ,hưởng bữa ăn,giờ nghỉ…..

3.2.2 Khai báo giờ vào,giờ ra cho các ca làm việc                                        

Sau khi khai báo thành công ca làm việc ta tiếp tục khai báo giờ vào ra cho ca làm việc đấy.

Khai báo giờ ra giờ vào
Khai báo giờ ra giờ vào

-Để khai báo giờ vào ra của ca làm việc chọn vào ca muốn khai báo (1)->click chuột phải vào danh sách cài đặt quy tắc chấm vân tay quẹt thẻ và chọn thêm dòng (2).( Hình 13)

-trong đó các phiên làm việc +S1:phiên làm cho buổi sáng.

+S2:phiên làm cho buổi chiều.

                                            +S3:phiên tăng ca.

+Giờ bắt đầu châm vào,ra: thể hiện là giờ bắt đầu tính ca có hiệu lực và ca hết hiệu lực

+Phiên ngoài giờ : áp dụng cho các ca tăng ca ngoài giờ

3.2.3 Gán ca lịch trình làm việc cho bộ phận nhân viên

Gán ca lịch làm việc cho bộ phận nhân viên
Gán ca lịch làm việc cho bộ phận nhân viên

Để gán ca lịch trình làm việc cho một bộ phận nhân viên chọn phân hệ quản lý nhân viên (1)->bộ phận->danh sách bộ phận hiện ra điền mã ca đã khai báo vào mã áp dụng để thực hiện việc gán ca (3).( Hình 15)

Lưu ý: Có thể gán ca riêng cho những nhân viên có trường hợp đặc biệt không theo ca của một bộ phận:

Bằng cách vào phân hệ quản lý nhân viên -> mục bộ phận->chọn đối tượng nhân viên muốn gán ca (1) ->chọn ca cần gán (2).

3.2.4 Cài đặt bộ lịch

-Mục đích: Cài đặt trước các ngày nghỉ lễ như tết âm lịch,ngày nghỉ của công ty để thuận lợi cho việc tính công.

Để cài đặt bộ lịch cho phần mềm chọn vào phân hệ quản lý chấm công (1) ->bộ lịch (2)->click chuột phải vào danh sách bộ lịch chọn thêm dòng và chọn năm cho bộ lịch (3)-> tạo ngày cho lịch (4)-> sắp xếp các ngày nghỉ lễ cho bộ lịch (5).

3.2.5 Tính Công

Mục Đích: Tính ra chi tiết giờ công hàng ngày của nhân viên căn cứ theo giờ chấm công trên máy chấm công được tải về phần mềm.

Tính công nhân viên
Tính công nhân viên

Lưu ý : Trước khi tính công cho tháng mới người dùng phải tạo 1 lệnh tính công cho tháng đó với mục đích để lưu trữ lại dữ liệu tính công của nhân viên trong tháng đó.Mỗi tháng tương ứng với mỗi dòng.( tạo lệnh tính công chỉ làm 1 lần cho 1 tháng)

Để tạo lệnh tính công chọn vào phân hệ quản lý chấm công (1)->tổng hợp công (2)-> click chuột phải vào danh sách lênh tính công chọn thêm dòng và chọn tháng muốn tính công (3). 

Sau khi tạo lệnh tính công .Để tính công chọn vào thời gian cần tính (4)-> click chọn tổng hợp kết quả để tính lương cho tháng đó.

3.2.6 Xem Báo Cáo Và Xuất Bảng Công 1 Ngày Và 1 Tháng

Xem báo cáo và xuất bàng công nhân viên
Xem báo cáo và xuất bàng công nhân viên

Để xem báo cáo bảng công ngày chọn vào phân hệ quản lý chấm công (1)->ở mục báo cáo chọn mục bảng công 1 ngày (2)->chọn bộ phận và ngày muốn xem báo cáo (3)->Lập báo cáo (4).

-Để xuất excel bảng công ngày click chuột phải vào bảng công ngày và chọn xuất excel.

Xem báo cáo và xuất bàng công nhân viên
Xem báo cáo và xuất bàng công nhân viên

Để xem báo cáo bảng công tháng chọn vào phân hệ quản lý chấm công (1)->ở mục báo cáo chọn mục bảng công 1 ngày (2)->chọn bộ phận và ngày muốn xem báo cáo (3)->Lập báo cáo(4). (Hình 20)

3.2.7 Thêm Và Chỉnh Sửa Giờ Công Cho Nhân Viên

-Mục đích: Sử dụng trong những trường hợp nhân viên quên bấm thẻ hoặc muốn sửa đổi lại giờ chấm công để thuận tiện cho việc tính công sau này.

Có 3 cách để chỉnh sửa giờ công:

Cách 1: Thêm chỉnh sửa giờ công ở tab giờ chấm công nhập tay

Thêm và chỉnh sửa giờ công cho nhân viên
Thêm và chỉnh sửa giờ công cho nhân viên

+Để Thêm chỉnh sửa giờ công ở tab giờ chấm công nhập tay chọn vào phân hệ quản lý chấm công (1)-> tổng hợp công->tra soát công (3)->giờ chấm công nhập tay(4)->điền vào bộ phận,tên nhân viên,ngày nghỉ…(5)->sau đó chọn thêm vào (6)

Cách 2: Thêm chỉnh sửa giờ công ở tab Tra cứu giờ chấm công

Thêm và chỉnh sửa giờ công
Thêm và chỉnh sửa giờ công

Để Thêm chỉnh sửa giờ công ở Tra cứu giờ chấm công chọn vào phân hệ quản lý chấm công (1)->tổng hợp công->tra soát công (3)->tra cứu giờ chấm công (4)->nhập tên nhân viên để liệt kê ra các giờ chấm công của nhân viên đó (5)->click vào xem để hiện thì các giờ chấm công->sau khi có được các giờ chấm công người dùng có thể chỉnh sửa hoặc thêm dòng trực tiếp trên các dòng giờ chấm (7).

Cách 3: Thêm chỉnh sửa giờ công ở tab Kết quả tính công

Thêm và chỉnh sửa giờ công
Thêm và chỉnh sửa giờ công

Để Thêm chỉnh sửa giờ công ở Kết quả tính công chọn vào phân hệ quản lý chấm công (1)->tổng hợp công->tra soát công (3)-> Kết quả tính công (4)->nhập tên nhân viên để liệt kê ra các giờ chấm công của nhân viên đó (5)->click vào xem để hiện thì các giờ chấm công->sau khi có được các giờ chấm công người dùng có thể chỉnh sửa hoặc thêm dòng trực tiếp trên các dòng giờ chấm (7).

3.3 Khai báo đăng ký nghỉ phép

Khai báo đăng ký nghỉ phép
Khai báo đăng ký nghỉ phép

Mục đích: Ghi nhận hưởng chính sách cho nhân viên hưởng ưu đãi thai sản, con nhỏ.

Khai báo đăng ký nghỉ phép
Khai báo đăng ký nghỉ phép

-Để đăng ký thai sản cho nhân viên chọn phân hệ quản lý chấm công (1)->nghỉ thai sản (2)->click chuột phải vào danh sách nghỉ thai sản chọn thêm dòng (3).

-Nhập tên nhân viên,chế độ được áp dụng,thời gian từ ngày đến ngày sau đó nhấn nút lưu để hoàn tất.

3.2.7. Tạo Bảng Công Audit

Mục Đích: Cắt gọt các giờ công và giờ tăng ca từ bảng công thực tế để phục vụ cho mục đích kiểm toán.

Tạo bảng công Audit
Tạo bảng công Audit

-Để tạo bảng công Audit click chọn vào phân hệ quản lý chấm công (1) -> Tính công * (2)-> trong bảng danh sách công click chuột phải chọn thêm dòng để chọn tháng cần tính (3)-> lập bảng để xuất kết quả (4). 

-Lưu ý : Để tạo được bảng công audit trước hết phải tạo bảng công thực tế trước khi tạo bảng công audit.

-Để xuất báo cáo bảng công Audit ta làm tương tự như các bước xuất bảng công thật.Nhưng thay đổi thông số ở trường chọn sổ (1) thành sổ khai báo thay cho sổ nội bộ.

Quý vị có nhu cầu sử dụng phần mềm kiểm xưởng, phần mềm quản lý suất ăn, phần mềm nhân sự , máy chấm công, phần mềm chấm công, phần mềm tính lương, lắp đặt máy chấm công, sửa chữa máy chấm công cho doanh nghiệp hãy liên hệ với phanmemtinhluong.net theo số hotline 02822.112.342 để được tư vấn các giải pháp hiệu quả tốt nhất.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA SƠN

  • Add: 109 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
  • Hotline/Tel: 02822.112.342 – 0903.222.603
  • Email: anhtu@hoasonit.com
  • Website: phanmemtinhluong.net

>Có thể bạn quan tâm: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *